เที่ยวไต้หวัน
เวลาไต้หวัน

ในโลกของเขตเวลาทั่วโลก เวลาไต้หวันกับไทย  มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างในการเก็บเวลา โดยเฉพาะเมื่อวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจว่าความแตกต่างเวลาระหว่าง เวลาไต้หวัน และประเทศไทยเป็นอย่างไร รวมถึงการสำรวจว่าทำไมสองประเทศเหล่านี้ยังคงมีเขตเวลาที่แตกต่างกัน

🕛 เวลาประเทศไต้หวัน และ เวลาประเทศไทย

เขตเวลาคือพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่สังเกตความเวลามาตรฐานเดียวกัน บินจากไทยไปไต้หวันกี่ชั่วโมง แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประสานกิจกรรมในพื้นที่ที่กว้างขวาง โลกถูกแบ่งเป็นเขตเวลา 24 เขต แต่ละเขตมีระยะห่างประมาณ 15 องศาของลองจิจูต โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากขอบเขตทางการเมือง

⌛เวลาไต้หวัน (CST)

เวลาไต้หวัน หรือที่รู้จักกันในนาม CST (China Standard Time) เป็นเวลามาตรฐานที่ใช้ในไต้หวันและบางพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย CST ล่วงหน้า 8 ชั่วโมงก่อนเวลาสากลมาตรฐาน (UTC+8) นั่น ไต้หวันเวลา หมายความว่าเมื่อเวลา 12:00 นาฬิกา (เที่ยง) ตามเวลาสากลมาตรฐาน เวลา 8:00 นาฬิกาใน CST คือเวลาในไต้หวัน

⌛เวลาประเทศไทย (ICT)

เวลาประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนาม ICT (Indochina Time) เป็นเวลามาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยและบางพื้นที่ใกล้เคียง ICT ล่วงหน้า 7 ชั่วโมงก่อนเวลาสากลมาตรฐาน (UTC+7) นั่นหมายความว่าเมื่อเวลา 12:00 นาฬิกา (เที่ยง) ตามเวลาสากลมาตรฐาน เวลา 7:00 นาฬิกาใน ICT คือเวลาในประเทศไทย

🕛ทำไมเวลาไต้หวันแตกต่างจากเวลาประเทศไทย?

เวลาไต้หวัน

ในการเข้าใจเหตุผลที่เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกต่างในเขตเวลาระหว่าง เวลาไต้หวัน และประเทศไทย ต้องลงรายละเอียดในปัจจัยทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

  • ข้อพิจารณาทางภูมิศาสตร์

หนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อความแตกต่างในเขตเวลา ไทยไปไต้หวัน กี่ชั่วโมง คือ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเมื่อเทียบกับเส้นลองจิจูตของโลก ไต้หวันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิก การตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้ทำให้ไต้หวันตกลงในโซนเวลา UTC+8 ในทางกลับกัน ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของไต้หวันและตกลงในโซนเวลา UTC+7

  • ประวัติศาสตร์

การเลือกใช้โซนเวลามักเชื่อมโยงกับการตัดสินใจและอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ ไต้หวันมีประวัติซับซ้อน มีระยะเวลาที่อยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่นและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลต่อการเก็บเวลา ในปี 1896 ระหว่างระยะเวลาการสำรวจของญี่ปุ่น ไต้หวันได้ยอมรับ JST (Japan Standard Time) ซึ่งมีโซนเวลา UTC+9 อยู่ ไต้หวันกี่โมง  แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไต้หวันได้ย้ายมาใช้ CST (UTC+8) เพื่อให้ตรงกับจีนใหญ่มากขึ้น เวลาที่ไต้หวันกับไทย ในขณะที่ประเทศไทยยังคงใช้เวลามาตรฐานของตนเองคือ ICT (UTC+7) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์มากนัก

🕛ผลกระทบของเขตเวลา

การเข้าใจความแตกต่างเวลาระหว่าง เวลาไต้หวัน และประเทศไทยไม่ใช่เพียงการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เท่านั้น มันมีผลกระทบทางปฏิบัติสำหรับบุคคลและธุรกิจ

  • การเดินทางระหว่างประเทศ

นักเดินทางระหว่าง เวลาไต้หวัน และประเทศไทยต้องคำนึงถึงความแตกต่างของเวลา เวลาไต้หวัน เร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง  1 ชั่วโมง การวางแผนการประชุม การเดินทางทางอากาศ หรือการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีการคำนึงถึงความแตกต่างเวลาเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศหรือบุคคลที่ติดต่อกับคู่ค้าในไต้หวันหรือประเทศไทย การรับรู้เวลาแตกต่างมีความสำคัญสำหรับการวางตารางการประชุม  การโทรหรือการร่วมงานร่วมกัน ไต้หวันบินกี่ชั่วโมง การบินจากไทยไปไต้หวันฉันเวลา 3 ชม 50 นาที หรือ 3 ชม 55 นาที แล้วแต่เที่ยวบินนั้นๆ

🕛เวลาไต้หวัน และ เวลาไทย แตกต่างยังไง

เวลาไต้หวัน (CST) และเวลาประเทศไทย (ICT) เป็นมาตรฐาน ไต้หวัน เวลา ต่าง จาก ไทย กี่ชั่วโมง เวลาที่แตกต่างกันเพียง 1 ชั่วโมงเวลาไต้หวัน ตอนนี้ เนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ แม้ว่าความแตกต่างเวลาจะน้อยเพียงนี้ แต่มีความสำคัญสำหรับนักเดินทางระหว่างประเทศและธุรกิจที่มองหาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโซนเวลาเหล่านี้สามารถเพิ่มประสบการณ์และการจับต้องกับไต้หวันและประเทศไทยได้ดีขึ้น สถานที่เที่ยวไต้หวัน  

Credit : reviewstaiwan.com